<HTML><HEAD><TITLE>aruze</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2"> <meta name="author" content="ARUZE"> <meta name="description" content="ARUZE SP. Z o.o., zdrowie, health, rehabilitacja, lekarze, work, praca, pierwsza pomoc, first aid"> <meta name="keywords" content="health, medical, health insurance, mens health, medical information, mental health, health news, healthcare, care, wellness, mental disorders, department of health and human services, healthcare jobs, health and wellness, health and human services, health servicesfirma, die firma, zdrowie publiczne, zdrowie,medycyna rodzinna, medicine, medicine cabinet, medicine, medicine cabinet, zdrowie publiczne, zdrowie, medycyna rodzinna, aruze, zdrowie, health, work, rehabilitation, praca, sBu|ba zdrowia, medical, business plan, doradztwo, biznes plan, programy pomocowe, ubezpieczenia, promocja, dystrybucja, aparatura medyczna, sprzt medyczny, opieka, rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, praca, lekarze, denty[ci, pielgniarki, poBo|ne, fizjoterapeuci, farmaceuci, terapeuci zajciowi, opiekunki do dzieci, ergoterapia, resuscytacja, pierwsza pomoc, ECTS, jako[ ksztaBcenia, psychologia biznesu, edukacja, treningi, Norweski, Mechanizm Finansowy, EOG, treningi mened|erskie, consulting, relief programmes, insurance, health care, promotion, distribution, medical equipment, rescue medicine, first aid, CPR, CPR training, CPR equipment, disabled people, recruitment, recruitment of medical staff, locum, doctors, dentists, sisters, nurses, midwives, occupational therapists, physiotherapists, pharmacists, babysitters, ECTS, education quality, business psychology, manager training, EEA Financial Mechanism, Norwegian Financial Mechanism, handicapped people"> <meta name="Creator" content="www.studioksd.com.pl"> <meta name="Copyright" content="(c) ARUZE Sp. z o.o. 2006"> <meta name="Publisher" content="aruze.eu"> <meta name="Distribution" content="global"> <meta name="revisit-after" content="12 days"> <meta name="Language" content="English"> <meta name="Rating" content="general"> <meta name="Robots" content="all"> <STYLE type=text/css> p { font: normal 500 12px helvetica, arial; text-indent: 0.5cm; text-align: left; } h1 {text-align: right; font-style: italic; font-size:75%; font-family: helvetica, arial; font-weight: normal; } h2 {text-align: right; font-style: italic; font-size: 55%; font-family: helvetica; font-weight: bold } h3 {text-align: center; font-style: normal; font-size: 55%; font-family: helvetica; font-weight: bold } A:hover{ text-decoration:underline; } </STYLE> <SCRIPT> <!-- function newImage(arg) { if (document.images) { rslt = new Image(); rslt.src = arg; return rslt; } } function changeImages() { if (document.images && (preloadFlag == true)) { for (var i=0; i<changeImages.arguments.length; i+=2) { document[changeImages.arguments[i]].src = changeImages.arguments[i+1]; } } } var preloadFlag = false; function preloadImages() { if (document.images) { id10_ImageMap_01_over = newImage("images/10-ImageMap_01_over.gif"); id11_ImageMap_02_over = newImage("images/11-ImageMap_02_over.gif"); id12_ImageMap_03_over = newImage("images/12-ImageMap_03_over.gif"); id13_ImageMap_04_over = newImage("images/13-ImageMap_04_over.gif"); preloadFlag = true; } } // --> </SCRIPT> <!-- End Preload Script --> </HEAD> <BODY bgColor=#ffffff leftMargin=0 topMargin=0 onload=preloadImages(); marginheight="0" marginwidth="0"> <DIV align=top> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width=180 height=182><IMG height=182 src="images/1.gif" width=180></TD> <TD height=182><IMG height=182 src="images/2.gif" width=140></TD> <TD align=left width=482 height=182><IMG height=182 src="images/ptok.gif" width=482></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width=180><IMG height=58 src="images/01.gif" width=180></TD> <TD width=200><IMG height=58 src="images/02.gif" width=200></TD> <TD align=right><IMG height=58 src="images/03.gif" useMap=#id03_Map border=0 name=id03></TD></TR> <TR> <TD><IMG height=50 src="images/04.gif" width=180></TD> <TD><IMG height=50 src="images/05.gif" width=200></TD> <TD><IMG height=50 src="images/06.gif"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=650 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=180 height=196> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0> <TR> <TD vAlign=top width=180 height=110><IMG height=110 src="images/07.gif" width=180></TD> </TR><TR> <TD vAlign=top width=180 height=86><IMG height=86 src="images/09.gif" width=180></TD> </TR></TABLE> </TD> <TD valign=top> <BR> <H1>Powodzenie wikszej cz[ci naszych poczynaD zale|y <BR>od wyboru drogi ktr zamierzamy doj[ do celu. </H1> <H2>Charles Louis de Secondat Montesquieu</H2><BR><BR> <P>ARUZE Sp. z o.o. jest jedn z niewielu polskich firm dziaBajcych w sektorze  zdrowie w r|norodnych dziedzinach |ycia spoBecznego (edukacja, rynek pracy, opieka spoBeczna) i gospodarczego (inwestycje) decydujcych o zdrowiu, wspBdziaBajc na jego rzecz z bezpo[redni opiek medyczn.</P> <P>ARUZE Sp. z o.o. jest otwarta na satysfakcjonujc wspBprac jak rodzi mo|liwo[ wspBdziaBania w przedsiwziciach wynikajcych z dBugookresowego, sprz|onego ze standardami Unii Europejskiej, programu reformy systemu opieki zdrowotnej jego dostpno[ci i kwalifikacji kadry medycznej. </P></TD></TR> </TBODY></TABLE></DIV><MAP name=id03_Map><AREA onmouseover="changeImages('id03', 'images/13-ImageMap_04_over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('id03', 'images/03.gif'); return true;" shape=RECT alt="" coords=336,8,405,51 href="kontakt.html"><AREA onmouseover="changeImages('id03', 'images/12-ImageMap_03_over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('id03', 'images/03.gif'); return true;" shape=RECT alt="" coords=258,8,318,51 href="zarzad.html"><AREA onmouseover="changeImages('id03', 'images/11-ImageMap_02_over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('id03', 'images/03.gif'); return true;" shape=RECT alt="" coords=175,7,237,51 href="oferta.html"><AREA onmouseover="changeImages('id03', 'images/10-ImageMap_01_over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('id03', 'images/03.gif'); return true;" shape=RECT alt="" coords=89,7,149,51 href="firma.html"></MAP> <table width=500 height=50 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0> <tr><td valign=bottom> <!--<h2> <a href='javascript:history.back()'> <font color=black><-- powrt</font></a> </h2>--> </td></tr> <table vallign=bottom width=796 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center> <tr><td><h3><font color=#CCCCCC>Copyright ARUZE 2006</font></h3></td></tr> </table> </BODY></HTML>