<HTML><HEAD><TITLE>aruze</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"> <STYLE type=text/css> p { font: normal 500 12px helvetica, arial; text-align: left; } h1 {text-align: center; font-style: italic; font-size:75%; font-family: helvetica, arial; font-weight: normal; } h2 {text-align: center; font-style: normal; font-size: 55%; font-family: helvetica; font-weight: bold } A:hover{ text-decoration:underline; } </STYLE> <SCRIPT> <!-- function newImage(arg) { if (document.images) { rslt = new Image(); rslt.src = arg; return rslt; } } function changeImages() { if (document.images && (preloadFlag == true)) { for (var i=0; i<changeImages.arguments.length; i+=2) { document[changeImages.arguments[i]].src = changeImages.arguments[i+1]; } } } var preloadFlag = false; function preloadImages() { if (document.images) { id10_ImageMap_01_over = newImage("images/10-ImageMap_01_over.gif"); id11_ImageMap_02_over = newImage("images/11-ImageMap_02_over.gif"); id12_ImageMap_03_over = newImage("images/12-ImageMap_03_over.gif"); id13_ImageMap_04_over = newImage("images/13-ImageMap_04_over.gif"); preloadFlag = true; } } // --> </SCRIPT> <!-- End Preload Script --> </HEAD> <BODY bgColor=#ffffff leftMargin=0 topMargin=0 onload=preloadImages(); marginheight="0" marginwidth="0"> <DIV align=top> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width=180 height=182><IMG height=182 src="images/1.gif" width=180></TD> <TD height=182><IMG height=182 src="images/2.gif" width=140></TD> <TD align=left width=482 height=182><IMG height=182 src="images/ptok.gif" width=482></TD></TR></TBODY> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width=180><IMG height=58 src="images/01.gif" width=180></TD> <TD width=200><IMG height=58 src="images/02.gif" width=200></TD> <TD align=right><IMG height=58 src="images/03.gif" useMap=#id03_Map border=0 name=id03></TD></TR> <TR> <TD><IMG height=50 src="images/04.gif" width=180></TD> <TD><IMG height=50 src="images/05.gif" width=200></TD> <TD><IMG height=50 src="images/06.gif"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=650 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=180 height=196> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0> <TR> <TD vAlign=top width=180 height=110><IMG height=110 src="images/07.gif" width=180></TD> </TR><TR> <TD vAlign=top width=180 height=86><IMG height=86 src="images/09.gif" width=180></TD> </TR></TABLE> </TD> <TD valign=top> <p>ARUZE Sp. z o.o. poprzez segment Edukacja wspiera sektor niepublicznych szkB wy|szych ktre podjBy trud ksztaBcenia w zawodach medycznych w dziaBaniach sBu|cych zapewnieniu jego jako[ci poprzez merytoryczne i techniczne wsparcie:</p> <ul><li><p> reorganizacji procesu dydaktycznego ukierunkowanej na wdro|enie nowych standardw ksztaBcenia w powizaniu z systemem transferu i akumulacji punktw (ECTS), ktry uwzgldnia nakBad pracy studenta w poszczeglne tre[ci przewidziane standardem ksztaBcenia,</li> <li><p>przygotowania kadry nauczycieli akademickich do wdra|ania zobiektywizowanych form oceny efektw ksztaBcenia poprzez testy,</li> <li><p>wprowadzenia obiektywnych pomiarw dydaktycznych oceniajcych efekty ksztaBcenia.</li></ul> <p> Obszarem usBug zwizanych z jako[ci ksztaBcenia kieruje ekspert z zakresu zobiektywizowanych form oceny, wieloletni wspBpracownik paDstwowej komisji egzaminw medycznych oraz organizator i kierownik pracowni badaD edukacyjnych. </p><p> Uwzgldniajc kwalifikacje kadry Firmy, Oferta obejmuje ksztaBcenie na kierunkach pielgniarstwo, poBo|nictwo, fizjoterapia, praca spoBeczna, co nie wyklucza mo|liwo[ci wspBpracy dla kierunkw studiw humanistycznych i spoBecznych. </p><p> ARUZE Sp. z o.o. w ramach segmentu Edukacja przygotowuje ofert treningw mened|erskich, w tym z zakresu psychologii biznesu </p><p> ARUZE Sp. z o.o. w ramach segmentu Edukacja przygotowuje ofert treningw <br>w zakresie udzielania pierwszej pomocy. </p> </TD></TR> </TBODY></TABLE></DIV><MAP name=id03_Map><AREA onmouseover="changeImages('id03', 'images/13-ImageMap_04_over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('id03', 'images/03.gif'); return true;" shape=RECT alt="" coords=336,8,405,51 href="kontakt.html"><AREA onmouseover="changeImages('id03', 'images/12-ImageMap_03_over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('id03', 'images/03.gif'); return true;" shape=RECT alt="" coords=258,8,318,51 href="zarzad.html"><AREA onmouseover="changeImages('id03', 'images/11-ImageMap_02_over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('id03', 'images/03.gif'); return true;" shape=RECT alt="" coords=175,7,237,51 href="oferta.html"><AREA onmouseover="changeImages('id03', 'images/10-ImageMap_01_over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('id03', 'images/03.gif'); return true;" shape=RECT alt="" coords=89,7,149,51 href="firma.html"></MAP> <table width=500 height=50 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0> <tr><td valign=bottom> <h2> <a href='javascript:history.back()'> <font color=black><IMG height=8 src="images/arrowl.gif" width=8 border=0> powrt</font></a> </h2> </td></tr> <table vallign=bottom width=796 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center> <tr><td><h2><font color=#CCCCCC>Copyright ARUZE 2006</font></h2></td></tr> </table> </BODY></HTML>