ARUZE Sp. z o.o. poprzez segment Opieka działa na rzecz osób niepełnosprawnych jako organizator turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
na podstawie wpisu pod numerem OR/24/0005/06 do Rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

Turnusy rehabilitacyjne, dla osób niepełnosprawnych korzystających
z dofinansowania PFRON organizowane są wyłącznie w ośrodkach wpisanych
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON.

Oferta turnusów dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON dostępna jest we właściwych dla organizatora i ośrodka Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w siedzibie Firmy i siedzibie Poradni Lekarza Rodzinnego i Zdrowia Kobiety BoVita.

Indywidualne zgłoszenie do uczestnictwa w wybranym turnusie rehabilitacyjnym następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z ofertą. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Firmy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji turnusu rehabilitacyjnego, na warunkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone za pośrednictwem wskazanej przy zgłoszeniu formy kontaktu. Organizacja turnusu uzależniana jest od przyjęcia z miesięcznym wyprzedzeniem minimalnej dla określonego turnusu liczby zgłoszeń. Potwierdzenie organizacji turnusu i warunków uczestnictwa w turnusie następuje na zasadach określonych umową, którą uczestnik turnusu zobowiązany jest podpisać na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Oferta turnusów rehabilitacyjnych jest ofertą otwartą dla krajowych osób nie korzystających z dofinansowania PFRON oraz niemiecko i angielsko języcznych obywateli państw Unii Europejskiej.

Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach oferty otwartej organizowane są w pensjonatach zlokalizowanych w Beskidzie Śląskim, zaliczanym dzięki walorom krajobrazowym i klimatycznym do najatrakcyjniejszych regionów
w Polsce. Oferta pensjonatu dostosowana jest do rodzaju turnusu.

Oferta otwarta dostępna jest w formie folderu w siedzibie Firmy oraz na stronie WWW w polskiej i niemieckiej wersji językowej.

Zgłoszenie grupowego uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych następuje
na podstawie pisemnego wniosku instytucji finansującej bądź współfinansującej uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
wraz z indywidualnymi formularzami zgłoszeniowymi, pobranymi ze strony WWW, skierowanego do Firmy. Potwierdzenie przyjęcia wniosku i organizacji turnusu oraz warunków uczestnictwa w turnusie następuje na zasadach określonych umową,
którą instytucja zobowiązana jest podpisać na 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Indywidualne zgłoszenie do uczestnictwa w wybranym turnusie rehabilitacyjnym następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie WWW. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji turnusu rehabilitacyjnego, na warunkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone za pośrednictwem wskazanej przy zgłoszeniu formy kontaktu. Organizacja turnusu uzależniana jest od przyjęcia
z miesięcznym wyprzedzeniem minimalnej dla określonego turnusu liczby zgłoszeń. Potwierdzenie organizacji turnusu i warunków uczestnictwa w turnusie następuje
na zasadach określonych umową, którą uczestnik turnusu zobowiązany jest podpisać na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

powrót

Copyright ARUZE 2006